Szlak Niepodległości
Ochrona Dziedzictwa
Kulturowego
Ochrona środowiska Archeoturystyka.pl
(Portal w budowie)
Planowane uruchmienie
październik 2022.
Szlak Niepodległości Rewitalizacja Obszarów zdegradowanych
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego
Zapraszamy do korzystania z naszego
narzędzia edukacyjnego www.szlakniepodleglosci.pl

Pozwala on na organizacje rajdów i gier terenowych z możliwością opracowania i wykorzystania własnych zadań.
Do korzystania z narzędzia niezbędny jest telefon z Internetem oraz aplikacja odczytującą kody QR.


Krajobraz Kulturowy nie powstaje z dnia na dzień. Często tworzą go detale, pojedynczo z pozoru mało ważne, jednak jako suma składników istotne, ich strata czasem może uruchomić lawinę zmian prowadzących do degradacji otoczenia... czym byłby ten widok bez tej jednej starej jabłoni? 

Naszym zadaniem jest wsparci lokalnych społeczności w ochronie otoczenia ich życia, ochrony z pozoru mało istotnych składników kra jak i całokształtu krajobrazu, oczywiście przy uwzględnieniu rozwoju społecznego i ekonomicznego - zrównoważonego rozwoju.

 

Fundacja nasza w sposób szczególny specjalizuje się w ochronie grobów i cmentarzy wojennych.

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecnie Fundacja Na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego realizuje Projekt "Kamienne kręgi w Grzybnicy - akcja porządkowania rezerwatu oraz archeologiczna gra edukacyjna. " Projekt Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa” - 2022.

 

Szlak Niepodległości

Wartość dotacji  dofinansowania 67 100,00 zł, całkowita wartość zadania 74 600,00 zł

Projekt przewiduje realizację kilku działań których celem będzie poprawa infrastruktury, opieka nad zabytkiem oraz promocja turystyczna rezerwatu archeologicznego Kamienne Kręgi w Grzybnicy (gmina Manowo).

W ramach zadania zostaną zrealizowane działania

1. Wymiana drewnianych stelaży tablic informacyjnych :

2. Zorganizowany zostanie pikniku wolontariacki którego celem będzie przeprowadzenie społecznej akcji porządkowania oraz rozegrania gry terenowej.

3. Stworzona zostanie strona - przewodnika e-turystycznego po rezerwacie z wykorzystaniem kodów QR.  

4. Wykonany zostanie film edukacyjny poświęcony zasadom ochrony zabytków archeologicznych. 

Projekt dofinansowały także: Gmina Manowo, Nadleśnictwo Miastko, Muzeum w Koszalinie.

Szlak Niepodległości

     Gmina Manowo
Szlak Niepodległości Szlak Niepodległości

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Skrobski ul. Piłsudskiego 17 75-501 Koszalin

Osoby Prywatne:  Hanna Pilcicka-Ciura, Andrzej Kasprzak, Miron Bogacki, Sebastian Tyszczuk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku 2017 Fundacja w ramach Programu Wspieranie Opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017"  zrealizowała zadanie pod tytułem "Narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji rajdów "szlakiem miejsc pamięci narodowej Wschodniego Mazowsza", zadanie zostało dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Szlak Niepodległości

archiwalna strona Pilotażowy projekt mazowieckiego przewodnika turystycznego na urządzenia mobilne.