misja
Ochrona Dziedzictwa
Kulturowego
Ochrona środowiska Przeciwdziałanie Wykluczeniu Pilotażowy projekt mazowieckiego przewodnika turystycznego na urządzenia mobilne. Rewitalizacja Obszarów zdegradowanych
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego
Zapraszamy do korzystania z naszego
Przewodnika po Wschodnim Mazowszu i Podlasiu


Ogłoszenie o poszukiwaniu partnera do zadania

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

NR POWR.02.16.00–IP.06–00–009/17 pod nazwą

Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym

 

Krajobraz Kulturowy nie powstaje z dnia na dzień. Często tworzą go detale, pojedynczo z pozoru mało ważne jednak jako suma składników istotne, ich strata czasem może uruchomić lawinę zmian prowadzących do degradacji otoczenia... bo czym byłby ten widok bez tej jednej starej jabłoni? 

Naszym zadaniem jest wsparci lokalnych społeczności w ochronie otoczenia ich życia, ochrony zarówno mało istotnych składników jak i całokształtu krajobrazu, oczywiście przy uwzględnieniu rozwoju społecznego i ekonomicznego - zrównoważonego rozwoju.

 

 

fundacja @ krajobraz.org.pl