Szlak Niepodległości
Ochrona Dziedzictwa
Kulturowego
Ochrona środowiska Przeciwdziałanie Wykluczeniu Szlak Niepodległości Rewitalizacja Obszarów zdegradowanych
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego
Zapraszamy do korzystania z naszego
narzędzia edukacyjnego www.szlakniepodleglosci.pl

Pozwala on na organizacje rajdów i gier terenowych z możliwością opracowania i wykorzystania własnych zadań.
Do korzystania z narzędzia niezbędny jest telefon z Internetem oraz aplikacja odczytującą kody QR.


Krajobraz Kulturowy nie powstaje z dnia na dzień. Często tworzą go detale, pojedynczo z pozoru mało ważne, jednak jako suma składników istotne, ich strata czasem może uruchomić lawinę zmian prowadzących do degradacji otoczenia... czym byłby ten widok bez tej jednej starej jabłoni? 

Naszym zadaniem jest wsparci lokalnych społeczności w ochronie otoczenia ich życia, ochrony z pozoru mało istotnych składników kra jak i całokształtu krajobrazu, oczywiście przy uwzględnieniu rozwoju społecznego i ekonomicznego - zrównoważonego rozwoju.

 

Fundacja nasza w sposób szczególny specjalizuje się w ochronie grobów i cmentarzy wojennych.

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

Obecnie w ramach programu Wspieranie Opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017"  Fundacja realizuje zadanie pod tytułem "Narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji rajdów "szlakiem miejsc pamięci narodowej Wschodniego Mazowsza", zadanie zostało dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Szlak Niepodległości

archiwalna strona Pilotażowy projekt mazowieckiego przewodnika turystycznego na urządzenia mobilne.