misja Ochrona Dziedzictwa
Kulturowego
Ochrona środowiska Przeciwdziałanie Wykluczeniu Pilotażowy projekt mazowieckiego przewodnika turystycznego na urządzenia mobilne. Rewitalizacja Obszarów zdegradowanych
Ogłoszenia
Ogłoszenie z dnia 25.01.2017 roku.
W związku z przystąpieniem Fundacji na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego do aplikowania o dotację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.16

pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa, zadania w ramach jego Osi II

pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

NR POWR.02.16.00–IP.06–00–009/17

pod nazwą Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa

na poziomie krajowym

Poszukujemy partnera lub partnerów spełniających kryteria:

warunek najmniej rocznego doświadczenia w zakresie:
a)prowadzenia obywatelskiej kontroli działań władz publicznych oraz
b)organizowania współpracy organizacji strażniczych, w obszarze Ochrony Zabytków
zgodnie  III kryterium dostępu opisanym regulaminem programu.

Aktualny regulamin konkursu odstępny jest na stornie internetowej :

https://efs.kprm.gov.pl/aktualnosci/konkurs-dla-organizacji-stra-niczych

Partnerstwa można zgłaszać do dnia 21 lutego 2017 roku do godziny 16.00

 

Zgłoszenia partnerstwa można nadsyłać pocztą na adres ul. Zaborowska 4a/3, 01-462 Warszawa

lub pocztą elektroniczną na adres: fundacja @ krajobraz.org.pl